ლია კორხელაური

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. ტელ: 595-005-158  

 

ნონა ტურაშვილი 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი. ტელ: 595-220-169  

 

მარინა  მამიაური  

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი. ტელ: 599-435-092  

 

მაია მოკვერაშვილი

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი. ტელ: 591-994-942  

 

მალხაზ სინჯარაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  სოფლის მეურნეობის,გარემოს დაცვის,ბუნებრივი რესურსებისა და ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი.

ტელ: 591-994-938