ლია კორხელაური

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი  

 

 

ნონა ტურაშვილი 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი  

 

 

ელდარ არაბული

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

 

 

მარინა  მამიაური  

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი  

 

 

მაია მოკვერაშვილი

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების განყოფილების უფროსი  

 

 

გიორგი ოდიშელიძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი -  ეკონომიკის და ქონების მართვის განყოფილების უფროსი